Zdomci, diplomati, tujci

Za vozila, ki jih uvozijo zdomci, diplomati in tujci, ki pridobijo dovoljenje za bivanje v Republiki Sloveniji, se opravi postopek identifikacije vozila. V postopku se ugotovi istovetnost vozila, zbere njegove tehnične podatke ter ugotovi njegovo celovitost in sposobnost za varno vožnjo ali varno delo. Postopek identifikacije vozila se izvede, če so izpolnjeni pogoji kot jih določa Zakon o motornih vozilih ZMV-1.

Vložnik vloži zahtevek za identifikacijo vozila (obrazec: Vloga za izvedbo postopka) na sprejemnem okencu.

Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, vloži pa jo lahko v njegovem imenu tudi pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom. Vloga mora biti podpisana in v primeru pravne osebe overjena tudi z žigom. Pregled se opravi po vložitvi vloge in plačilu storitve v okviru uradnih ur.

 

Vlogi je potrebno priložiti:

Oprostitev za zdomce in tujce, ki dobijo dovoljenje za začasno ali stalno bivanje v Republiki Sloveniji, se lahko uveljavi v enem letu od stalne vrnitve oziroma pridobitve dovoljenja za začasno ali stalno bivanje za vozilo, ki je bilo predhodno v lasti in uporabi prosilca najmanj 6 mesecev (vozilo mora biti v tujini registrirano na ime prosilca najmanj 6 mesecev pred datumom odjave bivališča).

  • izvirnik ali kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja
  • dokazilo o lastništvu - račun o nakupu vozila oz. kupoprodajno pogodbo‏
  • za diplomate dokument o diplomatskem statusu
  • za državljane Republike Slovenije, ki se vračajo za stalno z začasnega dela ali bivanja v tujini potrdilo o odjavi bivališča v tujini in potrdilo o prijavi bivališča v Republiki Sloveniji ter potrdilo tujega organa oz. diplomatskega predstavništva, da so bili v tujini brez presledka najmanj eno leto,
  • za tujce dovoljenje za začasno ali stalno bivanje v Republiki Sloveniji
  • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

 

Oprostitev za zdomce in tujce, ki dobijo dovoljenje za začasno ali stalno bivanje v Republiki Sloveniji, se lahko uveljavi v enem letu od stalne vrnitve oziroma pridobitve dovoljenja za začasno ali stalno bivanje za vozilo, ki je bilo predhodno v lasti in uporabi prosilca najmanj 6 mesecev (vozilo mora biti v tujini registrirano na ime prosilca najmanj 6 mesecev pred datumom odjave bivališča).

SHIFT + A