Določitev uporabnika vozila v prometnem dovoljenju

Potrebno je predložiti:

- osebni dokument,

- prometno dovoljenje.

Prisotna morata biti lastnik in uporabnik vozila.

Uporabnika vozila je potrebno določiti v primeru: 

- če je vozilo v lasti več oseb: vozilo se registrira na osebo, ki jo določijo vsi solastniki s pisnim soglasjem;

- gre za vozilo iz pogodbe o lizingu ali iz pogodbe o zakupu ali prodaje s pridržkom lastninske pravice: vozilo se registrira na uporabnika vozila, če da lastnik vozila pisno soglasje;

- je vozilo v lasti otroka ali mladoletnika, ki za to kategorijo vozila nima veljavnega vozniškega dovoljenja: pri registraciji vozila se kot uporabnika določi enega od staršev, skrbnikov ali rejnikov;

- za vozilo v lasti polnoletne osebe, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja za to kategorijo vozila, določi lastnik vozila uporabnika vozila, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, in sicer z njegovim pisnim soglasjem. 

 

SHIFT + A