Vozila brez enotne evropske homologacije

Za vozilo pridobljeno v drugi državi članici EU, ki je novo ali rabljeno in nima podeljene enotne evropske homologacije (večina tovornih in priklopnih vozil), vložnik vloži zahtevek za izvedbo postopka posamične odobritve vozila (obrazec: Vloga za izvedbo postopka) ter zahtevek, za izdajo certifikata o posamični odobritvi s strani Agencije za varnost prometa (obrazec: Vloga za posamično odobritev vozila).

Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, vloži pa jo lahko v njegovem imenu tudi pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom. Vloga mora biti podpisana in v primeru pravne osebe overjena tudi z žigom. Pregled se opravi po vložitvi vloge in plačilu storitve v okviru uradnih ur. Za tovorna in priklopna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t ter avtobuse je potrebna predhodna najava s pisno vlogo poslano na tehnicni@lpp.si.

Vlogi je potrebno priložiti:

  • listine o skladnosti vozila iz države izvora oziroma seznam homologacij (po EEC/EC direktivah ali ECE pravilnikih), podeljenih vozilu oz.njegovim sestavnim delom, kakor je to določeno v Delu 1 Priloge II Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil oziroma v Delu 2 iste priloge za vozila za posebne namene skupaj z vsemi tehničnimi podatki o vozilu.

Seznam izda proizvajalec vozila, njegov zastopnik ali v državah EU priglašena tehnična služba (npr. TÜV, DEKRA, GTU..).

  • prometno dovoljenje (v primeru rabljenega vozila)
  • račun o nakupu vozila oz. kupoprodajno pogodbo
  • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

 

ford

SHIFT + A