Dodelana vozila

Za nedokončano vozilo (šasija s kabino), za katerega je bila izdana SA izjava o skladnosti, mora vložnik vložiti zahtevek za posamično odobritev predelanega vozila (obrazec: Vloga za izvedbo postopka) na sprejemu. Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, vloži pa jo lahko v njegovem imenu tudi pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom. Vloga mora biti podpisana in v primeru pravne osebe overjena tudi z žigom. Pregled se opravi po vložitvi vloge in plačilu storitve v okviru uradnih ur.

 

Vlogi je potrebno priložiti:

  • Originalne dokumente mora vložnik predložiti pri pregledu vozila.
  • izjavo o skladnosti SA izdano s strani proizvajalca oziroma njegovega zastopnika
  • tehnično dokumentacijo – tehnično poročilo o predelavi, risbe, izračuni, idr... ,ki dokazujejo skladnost predelave vozila s homologacijksimi zahtevami in navodili proizvajalca
  • certifikate o homologaciji vgrajenih sistemov, samostojnih tehničnih enot ali sestavnih delov oziroma poročila o njihovem preskusu kakor je to določeno v Prilogi II - Delu 1 oz. Delu 2 ali Delu 3 Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil in sicer tiste, ki se nanašajo na dele vozila povezane z dodelavo
  • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila
SHIFT + A