Registracija v tujini pridobljenega vozila

Potrebno je predložiti:

- osebni dokument;

- dokazilo o lastništvu (račun, kupoprodajna pogodba,...);

- zadnje tuje prometno dovoljenje oziroma drugo ustrezno javno listino, ki je dokazilo o lastništvu vozila po predpisih tuje države, v kateri je bilo vozilo nazadnje registrirano, če vozilo ni bilo registrirano v Republiki Sloveniji;

- potrdilo o skladnosti oz. soglasje k registraciji (homologacijo);

- dokazilo o plačilu predpisanih taks in drugih obveznosti (DMV, DDV, carinska listina za vozila kupljena izven držav članic EU);

- dokazilo o lastništvu posameznih delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni, če se zaradi take naknadne vgradnje spremenijo podatki o vozilu, vpisani v prometno dovoljenje;

- pisno pooblastilo v primeru, da niste lastnik vozila (pri pravnih osebah pooblastilo zakonitega zastopnika).

Pogoji za registracijo vozila:

- opravljen oz. veljaven tehnični pregled,

- sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, pri vozilih za javni prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov,

- plačana letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu,

- veljavno vozniško dovoljenje (za kategorijo vozila navedenega v prometnem dovoljenju),

- stalno ali začasno prebivališče (naslov) v Republiki Sloveniji.

Pri nas lahko:

- opravite tehnični pregled (za vse kategorije vozil),

- plačate letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu,

- sklenete zavarovalno polico,

- opravite vse postopke vezane na registracijo vozila. 

Registracija

SHIFT + A