Uvožena vozila iz držav, ki niso članice EU

Za vozila, uvožena iz držav, ki niso članice EU, je predpisan postopek posamične odobritve.

Vložnik vloži zahtevek za izvedbo postopka posamične odobritve (obrazec: Vloga za izvedbo postopka) ter zahtevek, za izdajo certifikata o posamični odobritvi s strani Agencije za varnost prometa (obrazec: Vloga za posamično odobritev vozila).

Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, vloži pa jo lahko v njegovem imenu tudi pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom. Vloga mora biti podpisana in v primeru pravne osebe overjena tudi z žigom. Pregled se opravi po vložitvi vloge in plačilu storitve v okviru uradnih ur. Za tovorna in priklopna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t ter avtobuse je potrebna predhodna najava s pisno vlogo poslano na tehnicni@lpp.si.

 

Vlogi je potrebno priložiti:

  • listine o skladnosti vozila iz države izvora oziroma seznam homologacij (po EEC/EC direktivah ali ECE pravilnikih), podeljenih vozilu oz. njegovim sestavnim delom, kakor je to določeno v Delu 1 Priloge II Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil oziroma v Delu 2 iste priloge za vozila za posebne namene skupaj z vsemi tehničnimi podatki o vozilu.

Dokument o skladnosti vozila s seznamom podeljenih homologacij izda proizvajalec vozila, njegov zastopnik ali v državah EU priglašena tehnična služba (npr. TÜV, DEKRA, GTU..).

  • izvirnik ali overjeno kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja, če je bilo vozilo že registrirano
  • račun o nakupu vozila oz. kupoprodajno pogodbo
  • za vozilo z enotno evropsko homologacijo se namesto seznama homologacij predloži izvirnik potrdila o skladnosti (COC)
  • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila
SHIFT + A