Postopek evidentiranja vgradnje odobrenega dela na vozilo

Zahtevek (obrazec: Vloga za izvedbo postopka) za evidentiranje vgradnje odobrenega dela na vozilo, za vozila z izdanim potrdilom o skladnosti oz. za že registrirana vozila, vložnik vloži na sedežu podjetja oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov:

LPP d.o.o.
Sektor Tehnični pregledi in homologacija vozil
Celovška cesta 160
1000 Ljubljana

 

K vlogi je potrebno priložiti naslednje priloge:

  • originalno »Potrdilo o skladnosti vozila« ali »Izjavo o ustreznosti vozila« (v kolikor je bila izjava o ustreznosti vozila izgubljena, zadošča tudi izpis podatkov o izdani izjavi, ki ga vložnik pridobi pri izdajatelju izjave)‏
  • kopijo prometnega dovoljenja (če je bilo vozilo že registrirano)‏
  • potrdilo o vgradnji homologiranega oz. odobrenega dela na vozilo (za vsak del posebej - obvezno morajo biti navedeni ZNAMKA, TIP in HOMOLOGACIJSKA OZNAKA, kot so označeni na delu)‏
  • certifikat o homologaciji oz. odobritvi dela za tip oz. izvedenko vozila (homologacijski certifikat, poročilo tehnične službe o odobritvi - npr. TÜV)
  • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

Na vlogi naj bo naveden popoln naslov (priimek in ime, ulica, hišna številka, pošta, kraj) na katerega se pošlje Potrdilo o skladnosti po vpisu spremembe. Strošek evidentiranja vgradnje odobrenega dela plača vložnik na blagajni na sedežu podjetja ali z nakazilom na transakcijski račun. V primeru nakazila na transakcijski račun je potrebno k vlogi obvezno priložiti tudi potrdilo o izvršitvi nakazila.

Podatki za nakazilo: Znesek lahko nakažete na transakcijski račun štev. 03100-1005605502, odprt pri SKB BANKI d.d. ali na transakcijski račun štev. 02924-0253993039, odprt pri NLB d.d.. Pri plačilu navedite številko šasije vozila (VIN) s pripisom »- evidentiranje dela«, sklic 00 24-722.

Delov, ki niso našteti v 2. točki 35. člena Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Ur.l. RS št. 105/09, 9/10) in ki niso homologirani oz. odobreni za tip (varianto in izvedenko) vozila ali pa niso bili vgrajeni s strani proizvajalca teh delov ali pravne osebe ali samostojnih podjetnikov, ki so registrirani za vzdrževanje in popravila vozil, ni mogoče evidentirati. V tem primeru je potrebno opraviti postopek posamične odobritve predelanega vozila , pri katerem se ustreznost posameznega vgrajenega dela ugotavlja na podlagi pregleda vozila in predloženih dokazil o skladnosti.

SHIFT + A