Zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo je lastnik odjavljenega motornega vozila s sedežem ali prebivališčem v Republiki Sloveniji. Če je lastnik vozila mladoletna oziroma poslovno nesposobna oseba, je zavezanec za plačilo njen zakoniti zastopnik, na katerega je bilo vozilo registrirano. Če je vozilo v lasti več oseb, je zavezanec za plačilo oseba, ki je kot lastnik navedena v evidenci registriranih vozil. Pri dedovanju je zavezanec za plačilo zapadlih dajatev dedič, ki vozilo podeduje.

  Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje za vozila kategorij M1, N1 in L2e. Obveznost plačila prvič nastane po preteku dveh let od odjave vozila, v skladu z zakonom, ki ureja motorna vozila, in nato vsako leto na datum odjave vozila.

  Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje deset let od zadnje odjave vozila. Če se vozilo v tem času znova registrira, začne ta rok znova teči ob naslednji odjavi vozila.

  Dajatev za odjavljeno vozilo se ne plačuje za vozila s statusom starodobnega vozila.

  Višina dajatve za odjavljeno vozilo se določi v višini 25 % letne dajatve, ki je za tako vozilo določena, brez upoštevanja oprostitev ali znižanj plačila letne dajatve, vendar ni manjša kot 25 eurov.

  Ne glede na prejšnji odstavek se za vozila, ki imajo vgrajen samo električni pogonski motor, plača naslednja dajatev za odjavljeno vozilo po kategorijah:

  M1 in N1: 25 eurov;

  - L2e: 20 eurov.

  Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje enkrat letno v enkratnem znesku.

  Če lastnik odjavljenega vozila prenese lastništvo na drugo osebo, ki ima sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji, novi lastnik postane zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji.

  Direkcija v 15 dneh po nastanku obveznosti plačila dajatve za odjavljeno vozilo pošlje lastniku odjavljenega vozila plačilni nalog za plačilo nastale obveznosti. Plačilni nalog velja kot odločba. Lastnik mora plačilo izvesti v 30 dneh po prejemu naloga. Pri izdaji naloga direkcija upošteva podatke o zavezancu za plačilo iz drugega odstavka 2. člena tega zakona.

  Obveznost plačila dajatve za odjavljeno vozilo preneha, če iz evidence registriranih vozil, ki se vodi na podlagi zakona, ki ureja motorna vozila, izhaja da je bilo vozilo:

  - predano v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja ali

  - znova registrirano.

  Obveznost plačila dajatve za odjavljeno vozilo preneha tudi, če zavezanec upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predloži:

  - potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja;

  - policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo vozilo ukradeno;

  - dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi ali

  - izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja Unije.

Scroll To Top

© 2021 Ljubljanski potniški promet (LPP).   |   Izvedba OTONET, Oto Kac s.p..   |  Piškotki